„Nu zidurile fac o școală, ci spiritul care domnește într'însa.”
„It is not the walls that make a school, but the spirit that reigns in it.”
- Ferdinand I

De aproape cinci decenii, Liceul Tehnologic Energetic “Regele Ferdinand I” Timișoara este locul care își deschide porțile pentru a primi copii dornici să se inițieze în profesii de viitor. Îi ghidează și îi educă, pentru a-i transforma în tineri pregătiți și capabili să activeze cu succes în profesiile pe care le-au dobândit.

Elevii din Liceul Tehnologic Energetic “Regele Ferdinand I” Timișoara studiază într-un cadru care îmbină teoria cu practica de specialitate și au șansa de a învăța atât de la profesori dedicați, cât și de la companii de top din România. Iar aptitudinile pe care le dobândesc în urma studiilor le creează adevărate oportunități profesionale.

Liceul Tehnologic Energetic “Regele Ferdinand I” Timișoara a luat ființă în anul 1972 și în decursul timpului și-a îmbogățit oferta educațională, iar astăzi include mai multe tipuri de învățământ, cu diverse calificări: învățământ liceal de zi (calificări: tehnician în activități economice, tehnician în instalații electrice), învățământ liceal seral (calificarea: tehnician în instalații electrice), învățământ profesional dual (calificări: operator la mașini cu comandă numerică, electromecanic utilaje și instalații industriale, electrician aparate și echipamente electrice și energetice, mecanic echipamente hidraulice și pneumatice) .

Ne-am însușit misiunea de a sprijini dezvoltatea societății prin pregătirea tinerilor la un nivel înalt, adaptat normelor europene, în diferite domenii de activitate. Promovăm și protejăm atât în rândul profesorilor, cât și al elevilor, egalitatea de şanse, dialogul, responsabilitatea, integritatea și colegialitatea.

For almost five decades, “King Ferdinand I” Energic Technological High School in Timișoara has been the place that opens its doors to receive children eager to get started in professions of the future. It guides and educates them, in order to turn them into young people who are trained and able to successfully exercise the professions they have acquired.

The students from “King Ferdinand I” Energic Technological High School in Timișoara study in an environment that combines theory with specialized training and have the chance to learn both from dedicated teachers and from top companies in Romania. And the skills they acquire after their graduation create real professional opportunities for them.

“King Ferdinand I” Energy Technological High School Timișoara was founded in 1972 and over time has enriched its educational offer, and today includes several types of education, with various qualifications: high school education (qualification: technician in economic activities ), evening high school education (qualification: technician in electrical installations), dual vocational education (qualifications: operator of computer numerically controlled machines, electro-mechanic of industrial machinery and installations, electrician of electrical and energy device and equipment, mechanic of hydraulic and pneumatic equipment).

We have taken on the task of supporting the development of our society by training young people at a high level, adapted to European norms, in various fields of activity. We promote and protect both teachers and students, in regard to equal opportunities, dialogue, responsibility, integrity and collegiality.

Egalitate de șanse
Equal opportunities

Toți copiii și tinerii au dreptul la educație și la un mediu propice în care să își dezvolte abilitățile profesionale.

All children and young people have the right to education and to a favourable environment in which to develop their professional skills.

Dialog
Dialogue

Susținem și promovăm comunicarea deschisă atât între elevi, cât și între cadrele didactice și elevi.

We support and promote open communication both between students, and between teachers and students.

Responsabilitate
Responsibility

Considerăm că atât profesorii, cât și elevii au sarcina de a contribui la bunul mers al activităților educative.

We consider that both teachers and students have the same objective of making their contribution to the proper development of educational activities.

Colegialitate
Collegiality

Ne sprijinim elevii și le oferim resursele necesare pentru a dobândi abilități specifice lucrului în echipă.

We support our students and provide them with the resources they need in order to acquire specific teamwork skills.

Elevii noștri pot opta pentru: